Humanic

TRAJNIME

Në Institutin ‘HUMANIC’ në datën 18 Shtator 2018 do të fillojë Trajnimi Profesional

“AUDITIMI EKONOMIK– FINANCIAR”.

Trajnimi Profesional “Auditimi Ekonomiko- Financiar” ka si qëllim të njohë Trajnuesit me:

  • Bazën ligjore mbi të cilën organizohet dhe funksionon Auditimi i Brendshëm në Republikën e Shqipërisë.
  • Studimin e Standarteve Ndërkombëtare të Auditit të Brendshëm implementuar në Republikën e Shqipërisë.
  • Hapat dhe dokumentacionin që kërkon një angazhim auditimi në subjektet Publike dhe Private.
  • Shembuj konkret për realizimin e një angazhimi Auditimi Përputhshmërie, Financiare, Performancë dhe Teknologji Informacioni.

Kursi mund të ndiqet dhe online.

Pjesëmarrësit do të pajisen me ÇERTIFIKATËN “HUMANICS”.

Kohëzgjatja: :5 javë

Frekuentimi:: e Martë, e Premte (17.30 – 19.30)

Regjistrimi: CV, Fotokopja e Diplomës Universitare; fotokopja e pasaportës ose ID; 2 foto ( formati i fotos së pasaportës); Formulari i Aplikimit i plotësuar.