Humanic

Fokusi yne

Shërbimet në sektorin e mjedisit:

  1. Ndikimet në mjedis, në opinionin publik dhe te organeve monitoruese, së bashku me perceptimin e një menaxhimi të mirë apo të keq të aspekteve mjedisore nga industritë apo kompanitë e mëdha të ndërtimit, janë sot çështje kyçe.
  2. Prandaj, konsiderohet e rëndësishme per te gjitha kompanitë dhe subjektet që kane të përfshirë shërbime që lidhen me shëndetin, sigurinë dhe mjedisin, të identifikojne sipas proceseve, të gjitha emetimet e mundshme kimike apo fizike të impianteve të tyre, të perhershme apo të përkohshme, ne zbatimin e politikave per mbrojtjen mjedisore.

Sherbimet e HUMANICS:

  • monitorimi i mjedisit për vlerësimin e ndikimeve të mundshme mbi të gjithë komponentët e mjedisit dhe popullsisë shkaktuar nga ndërtimi i projekteve të mëdha, në përputhje me kërkesat që rrjedhin nga lejet mjedisore për impiantet industriale;
  • analizat dhe masat për të kontrolluar rrezikun e ekspozimit ndaj agjentët fizikë, kimikë dhe biologjikë në vendin e punës;
  • Karakterizimi i vendeve potencialisht të ndotura përmes analizave dhe hetimeve në mjediset tokësore, lumore dhe detare;
  • Analiza e emetimeve të gazta në atmosferë të impianteve industriale që përfshijnë:
  • ekzekutimin e kontrolleve periodike për të verifikuar përputhjen me kufijtë e emetimeve;
  • verifikimin e sistemeve të monitorimit të vazhdueshem të shkarkimeve të gazta në atmosferë;
  • sherbime teknike dhe trajnime në fushën e higjenës industriale

Me kërkesë të klientit, HUMANIC është në dispozicion të siguroj informacion mbi menyren e ruajtjes se mostrave të marra nga i njëjti klient.

  • Analiza mjedisore fillestare.