Humanic

ISO 14001:2015

MANAXHIMI  MJEDISOR

Manaxhimi mjedisor përfaqëson kalimin e drejtimit të kompanisë nga vetëm respektimin e ligjeve, në një manaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të ndikimeve mjedisore.

Mbrojtja e mjedisit merr për çdo kompani një rol gjithmonë e më të rëndësishëm.

Shumëllojshmëria dhe shtimi i burimeve të ndotjes, kontrolli gjithmonë e më I kujdesshëm që shtetet janë duke berë rreth temës së mjedisit dhe ashpërsimi I dënimeve për cilindo që ndot mjedisin, tregojnë që është e nevojshme që të veprohet.

OBJEKTIVAT DHE AVANTAZHET

  • Identifikimin e efekteve mjedisore dhe vlerësimin e pikave të forta dhe të dobëta të kompanisë , nga pikëpamja legjislative, teknike dhe organizative;
  • Monitorimin konstant të impaktit mjedisor për të parandaluar situata negative dhe për të qënë të gatshëm për situata emergjente;

PSE TË CERTIFIKOJMË KOMPANINË SIPAS STANDARDIT ISO 14001:2015 ?

  • Përmirësimin e eficencës së proceseve prodhuese ose të shërbimeve;
  • Mbajtjen nën kontroll dhe monitorimi e zbatimit të aspekteve ligjore;
  • Përmirësim i ndikimeve mjedisore të kompanisë;
  • Plotësim i kërkesat te klientëve, enteve dhe legjislacionit;
  • Krijim i nje imazhi dhe hapesire te re per kompanine tek klientet dhe ambjentet ne te cilat ushtron aktivitetin kompania.