Humanic

ISO 20001:2011

MENAXHIM I SHERBIMEVE INFORMATIKE TEKNOLOGJIKE

Organizata e cdo dimensioni që konkurojnë në treg janë gjithnjë e më të varur nga shërbimet e teknologjisë informative për të promovuar dhe për të vënë në dispozicion produktet / shërbimet e tyre. E gjithë kjo është e komplikuar më tej nga shpejtësia me të cilën industria e IT evolon.

CFARE NENKUPTOHET ME ISO 20000 ?

ISO 20000 është një standard ndërkombëtar që synon vecanërisht Menaxhimin e Shërbimit të Teknologjisë së Informacionit IT dhe shërbimeve të infrastrukturës. Standardi ka për qëllim të përcaktojë se cfarë një organizatë duhet të bëjë për të krijuar një strategji për përmirësimin e proceseve kyce të tilla si raportimi I menaxhimit të niveleve të shërbimit, monitorimit dhe kontabiliteti I shërbimeve të IT, sigurinë e informacionit, furnizuesit, menaxhimin e ndryshimeve dhe përditësime në aspektin e: vazhdimësisë së procesit të forëzimit, identifikimin e shërbimeve specifike, promovimin e proceseve, kënaqësinë e shërbimit të përdoruesit. Standardi është I aplikueshëm për administrate publike qëndrore dhe lokale dhe në të gjitha organizatat që ofrojnë shërbime që lidhen me blerje në IT, furnizime ICT, menaxhimin e projekteve ICT, ofrim I shërbimeve ICT, sigurimin I procedurave administrative.

CILAT JANE PERFITIMET PER ORGANIZMIN ?

Certifikimi ISO 20000 është një mbështetje për kompanitë që duan të realizojnë më shumë procese të IT, rritje të efikasitetit dhe për të siguruar shërbime të cilësisë së lartë të ofruar brenda dhe jashtë vendit.
Certifikim I Sistemit të Menaxhimit të Shërbimeve të IT përmes ISO 20000 do të thotë gjithashtu përkushtim ndaj besueshmërisë së shërbimeve të IT dhe infrastrukturës, kënaqësisë së përdoruesve dhe përmirësim i performancës gjithashtu rrjedh nga mundësi të tilla si:

  • Ulje e kostove nëpërmjet prodhimtarisë së përmirësuar
  • Të përfitojnë nga një grup konkret I praktikave të mira
  • Përmirësim I komunikimit ndërmjet fushave të biznesit dhe shërbimeve të IT

METODOLOGJIA JONE

Fazat kryesore të procesit të certifikimi përfshijnë:

  • Përcaktim I qëllimit të certifikimit
  • Auditim I certifikimit në dy faza (fillestare dhe kryesore): Verifikimi I përputhshmërisë së sistemit krahasuar me standardin e referencës dhe lëshim I certificates.