Humanic

ISO 22000:2005

MANAXHIMIT TË SIGURISË USHQIMORE

Standardi ndërkombëtar ISO 22000;2005, përcakton kërkesat për projektimin dhe aplikimin e sistemit të manaxhimit të sigurisë ushqimore në kompani të sektorit agroushqimor.

Ky standard konfirmon vlerën e parimeve të Codex Alimentarius për zhvillimin e sistemit HACCP dhe krijon një element lidhjeje ndërmjet sistemeve të manaxhimit të cilësisë sipas ISO 9001;2015 dhe sistemit të autokontrollit të kompanisë.

Ky standard u intereson si kompanive të zinxhirit agroushqimor si dhe atyre që indirekt përfshihen në këtë zinxhir (psh, prodhues të paketimeve, ndërmarrje pastrimi etj.)

SEKTORET KRYESOR NË TË CILAT HYJNË KOMPANITË OBJEKT CERTIFIKIMI JANË;

 • –  Prodhime primare shtazore
  –  Prodhime primare vegjetale
  –  Produkte me origjinë shtazore deperibili
  –  Produkte me origjinë vegjetale deperibili
  –  Produkte të destinuara për ushqim kafshësh
  –  Produkte ushqimore me konservim të gjatë
  –  Ristorante dhe shpërndarje
 • –  Shërbime
  –  Prodhues të veglave dhe pajisjeve
  –  Produkte kimike dhe biokimike
  –  Prodhukte për amballazhim

AVANTAZHET E ISO 22000:2005

Me certifikimin ISO 22000;2005 kompania ka mundësinë të :

 • Planifikojë, implementojë, të bëjë operative, mirëmbajë dhe të përditësojë një sistem për manaxhimin e sigurisë ushqimore, të orientura në prodhimin dhe tregtimin e produkteve të sigurta për konsumatorin;
 • Garanton konformitetin me kërkesat dhe legjislacionin e aplikuar për sigurinë ushqimore;
 • Komunikon në mënyrë efikase aspektet e cilësisë ushqimore tek fornitorët, klientet dhe palët interesuara të zinxhirit agroushqimor.