Humanic

ISO 39001:2012

SIGURI E TRAFIKUT RRUGOR (RTS)

Standardi I Menaxhimit të Sistemit të Sigurisë së Trafikur Rrugor (RTS) ISO 39001:2012 është standard për Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Rrugore.

Standardi ndërhyn në Menaxhimin e Sigurisë së Transportit Rrugor përmes një politike të duhur, zhvillimin e objektivave dhe nje informacioni të efektshëm dhe të komunikimit. Mund të përmirësojë sigurinë rrugore dhe të ulë normen e aksidenteve dhe vdekshmërisë.

Standardi është një mjet I dobishëm për të ndihmuar kompanitë dhe organizatat për të përmirësuar jo vetëm sigurinë e punëtorëve (me rrezik të madh kur ata janë në rrugë) por edhe të të gjithë përdorusve të tjerë të rrugës. Standardi mund të integrohet me standarded ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015.

KUJT I ADRESOHET

 • Ndërmarrjeve dhe operatorëve privatë të transportit public
 • Kompanive me zyra / sektori: logjistikë, me qera, magazinave
 • Prodhuesit dhe shitësit e makinerive për trajtimin dhe magazinimin e pajisjeve
 • Prodhuesit dhe shitësit e paletave dhe pajisjeve të paketimit (paketimi)
 • Prodhuesit dhe shitësist e pajisjeve për identifikimin dhe gjurmimin e produkteve
 • Shitje e automjeteve komerciale dhe industrial, rimorkio, pajisje të sigurisë, zyrave të mëdha
 • Kompani inxhinierike civile, transportit dhe logjistikës
 • Ministritë, rajonet, krahinat dhe komunat
 • Asistencë emergjent mjekësor dhe kujdesi

CFARE DUHET TE BENI ?

Organizatat që vendosin për të zbatuar Sistemin e Menaxhimit ISO 39001:2012 duhet të fokusohen në qëllimet e tyre brenda RTS (Siguria e Trafikut Rrugor) të menaxhojë dhe planifikojë aktivitetet e lidhura me të. Rruga e certifikimit, sipas standardeve ISO, përfshin hapa rregulluese të ndryshme të metodologjisë Plan-Check-List (planifikim-zbatim-verifikim-akt).

Organizata do të vlerësojë ndërveprimet e proceseve të saj me sistemin e transportit dhe sigurisë rrugore, kontroll I nivelit të ekspozimit ndaj rrezikut dhe marrja e masave për të vogëluar mundësitë e krijimit të trafikut të shkaktuar nga aksidente.

NË VEÇANTI ORGANIZATA DUHET TË:

 • Identifikonë rolin e tyre në sistemin e qarkullimit rrugor
 • Identifikim I procesece, aktiviteteve që lidhen dhe me funksionet e Organizatës që mund të kenë ndikim në sigurinë e komunikacionit rrugor.
 • Të përcaktojë sekuencën dhe ndërveprimin e proceseve, aktiviteteve dhe funksioneve
 • Të përcaktojë palët e interesuara që kanë lidhje me Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë Rrugore
 • Të përcaktojë kërkesat e palëve të interesuara dhe kërkesat përkatëse ligjore dhe tiper të tjera që duhen të plotësohen lidhur me sigurinë rrugore

PËRFITIMET:

 • Reduktim I numrit të aksidenteve të mundshëm
 • Reduktim I lejeve shëndetësore
 • Reduktim I risqeve nga neglizhenca e kërkesave ligjore
 • Reduktim I shpenzimeve për riparimin e automjeteve
 • Reduktim I shkaqeve të sigurimit
 • Përmirësim I kredencialeve për përgjegjësin social
 • Përfitimet për organizmin në tendera