Humanic

ISO 45001:2018

Certifikimi ISO 45001

Sistemi i Manaxhimit te Shendetit dhe Sigurise ne vendet e punes

Certifikimi i konformitetit te standartit ISO 45001 per t’ju dhene kompanive themelet per nje sistem efikas manaxhimi te sigurise ne vendet e punes.

Avantazhet?

Implementimi i nje sistemi manaxhimi per shendetin dhe sigurine ne vendet e punes, lejon kompanite qe::

  • Vleresojne, parandalojne dhe te ulin risqet lidhur me shendetin dhe siguine ne pune;
  • Permiresoje cilesine e jetes te burimeve njerezore, duke nderthurur produktivitetin, zhvillimin dhe motivimet personale;
  • Krijimin e vlerave per vleresimin patrimonial te kompanise

Detajet e sherbimit

Sistemi i manaxhimit  BS OHSAS 18001 e ISO 45001 jane te integrueshme me sistemet kryesore te manaxhimit te kompanive, sic jane  ISO 9001 e ISO 14001, eventualisht te adoptuara nga kompanite.
Kompanite qe nuk kane akoma implementuar nje sistem manaxhimi per shendetin dhe sigurine mund te perfitojne nga nje sherbim autonom dhe i pavarur, per te matur se sa eshte e nevojshme per tu vendosur ne konformitet me kerkesat e standartit dhe per te arritur ne certifikimin e tij.

Fokusi tek ISO 45001:2018

Edicioni i ri i standartit, i emeruar  ISO 45001:2018, parashikon per kompanite tashme te certifikuara sipas  BS OHSAS 18001:2007  nje periudhe tranicioni qe do te perfundoje ne mars 2021.