Humanic

ISO 50001:2011

REDUKTIM I KOSTOVE TE ENERGJISE

Rritja drejt një menaxhimi më efikas të energjisë ka cuar në vendosjen e standardeve të shumta ndërkombëtare dhe ndërkombëtare. Kursimi I energjisë është një factor thelbësor që synojnë rritje të qëndrueshmërisë së aktiviteteve: “Ruajtje e energjisë për të reduktuar emëtimet e  CO2” është mesazhi themelor në luftën kundër ngrohjes globale.

ZGJIDHJE

Sistemet e Menaxhimit të Energjisë ofrojnë një përcaktim të monitorimit të sistemit dhe reduktimin e konsumit të energjisë në cdo lloj biznesi, që I referohet standardid që është certifikuar ISO 50001. Bazuar në ciklin e Planit Check-list (plan-ekzekutimi-kontrolli-permiresim), ISO 50001 krijon një sërë kërkesash për zbatimin e politikave energjetike, me objektiva konkrete, sipas miratimit të kërkesave për të reduktuar dhe kontrolluar konsumin e energjisë, verifikimin e planit të kursimeve dhe përmirësimin në baza të vazhdueshme.

Standardi ISO 50001 siguron udhëzimet e nevojshme në përputhje me kërkesat e reduktimit dhe emëtimeve të CO2: bazuar në pajtueshmërine rregullative, ajo ka një strukturë të ngjashme me ISO 14001 e mund të integrohet lehtësisht me sistemet e menaxhimit të cilësisë, sigurisë dhe mjedisit që mund të jenë tashmë të pranishëm në kompani.

ISO 50001 mundëson kompanitë për të përmbushur kërkesat e përcaktuara nga standardi, duke kontribuar gjerësisht për uljen e konsumit të energjisë, si dhe kosto më të ulët,  duke rezultuar në rritje të përftimit dhe marrjes së një avantazhi të rëndësishëm konkurues.  Certifikata është e vlefshme për tre vjet, subject I auditimeve të mbikqyrjes. Me skadimin e certifikimit tre – vjecar mund të rinovohet.

 OBJEKTIVAT DHE PËRFITIMET:

 • Ulje e kostove ( të menaxhimit, të energjisë, lëndëve të para) dhe furnizimit me energji apo shërbimeve që lidhen me përdorimin e njëjtë
 • Kufizim I ndikimit të mjedisit
 • Përdorim I objekteve me konsumin e energjisë të lartë më efikase
 • Rritje e transparencës dhe lehtësimin e komunikimit në menaxhimin e burimeve energjetike
 • Mbështetje e praktikave më të mira në menaxhimin e energjisë dhe inkurajim I sjelljeve të mira
 • Promovim I efikasitetit më të madh energjetik në gjithë zinxhirin e furnizimit përmes udhëzimeve më të përshtatshme
 • Optimizim I menaxhimit të energjisë në projekte për të ulur emëtimet e gazit në serra
 • Përcaktim I roleve dhe përgjegjësive, me identifikimin e një ekipi të vecantë të menaxhimit të energjisë
 • Kontroll më I madh I emisioneve, vecanërist në atmosferë (gazeve të efektit serrë), direkte dhe indirekte
 • Aftësi më të madhe për të kënaqur kërkesat ligjore në lidhje me aspektet e përmendura më sipër
 • Lehtësim I integrimit me sisteme të tjera të menaxhimit ekzistues