Humanic
1. Kontrolli i punonjësve
në lidhje me shëndetin e tyre qe ne momentin kur ato janë punësuar si dhe gjatë tre mujorin e parë në punë.
2. Përgatitja dhe mbushja skedar mjekësor për secilin punonjës.
3. Përgatitja e mjekësisë skedar kontrolli.
4. Përgatitja e mjekësisë raportoni në punë për secilin punonjës.
5. Kontrolli i mjekësisë raporte për të gjithë punonjësit e kompania çdo 6 muaj.
6. Kontrolli mjekësor periodik për secilin punonjës (çdo 15 ditë).
7. Testet psikologjike

Detyrat

1. Intervistë e punonjësve (formati HBS).
2. Inspektimi i mjeteve të punës në lokalet të kompanisë.
3. Renditja e rreziqeve treguese në punë vend.
4. Plotësimi i tabelës së vlerësimit të rrezikut për secilën nga vendet e punës / pozicionin.
5. Inspektimi i vendit të punës mjedisi / ventilimi / niveli i zhurmës / pajisje higjeno-sanitare
6. Përgatitja e projektit për mbrojtje nga zjarri.
7. Përgatitja e Planit të Evakuimit në rast të emergjencave civile.
8. Përgatitja e projektit elektrik për mbrojtje ndaj zjarrit.
9. Përgatitja e vlerësimit të rrezikut në vendin e punës.
10. Përgatitja raportit Tregues
11. Analiza e formave te Riskut, Vlerësimi dhe siguria në punë

Risku

1. Trajnimi i punonjësve për Mbrojtje kundër zjarrit (çertifikatë pjesëmarrjeje).
2. Trajnim i rregullt i punonjësit për Shëndetësi dhe siguria në punë(çertifikatë pjesëmarrjeje)
3. Trajnimi i punonjësve në lidhje me Emergjencat Civile (çertifikatë pjesëmarrjeje).
4. Identifikimi i së drejtës punonjësit dhe formimi i Ad Hoc Group për të marrë përgjegjësitë për veprim në
rasti i emergjencave.
4. Seanca të rregullta informuese për rreziqet në vendin e punës.
5. Postimi i Shëndetit dhe Sinjalet e sigurisë në punë.

Trajnime

1. Kontrolli i punonjësve
në lidhje me shëndetin e tyre qe ne momentin kur ato janë punësuar si dhe gjatë tre mujorin e parë në punë.
2. Përgatitja dhe mbushja skedar mjekësor për secilin punonjës.
3. Përgatitja e mjekësisë skedar kontrolli.
4. Përgatitja e mjekësisë raportoni në punë për secilin punonjës.
5. Kontrolli i mjekësisë raporte për të gjithë punonjësit e kompania çdo 6 muaj.
6. Kontrolli mjekësor periodik për secilin punonjës (çdo 15 ditë).
7. Testet psikologjike

Detyrat

1. Kontrolli i punonjësve
në lidhje me shëndetin e tyre qe ne momentin kur ato janë punësuar si dhe gjatë tre mujorin e parë në punë.
2. Përgatitja dhe mbushja skedar mjekësor për secilin punonjës.
3. Përgatitja e mjekësisë skedar kontrolli.
4. Përgatitja e mjekësisë raportoni në punë për secilin punonjës.
5. Kontrolli i mjekësisë raporte për të gjithë punonjësit e kompania çdo 6 muaj.
6. Kontrolli mjekësor periodik për secilin punonjës (çdo 15 ditë).
7. Testet psikologjike

Detyrat