Humanic

 

 • Hartimi dhe pergatitja e dokumentacionit te projekteve teknike , per Mbrojtjen nga zjarri dhe per Shpetimin.
 • Hartimi i “Akt-ekspertizave” per zjarret e rena.
 • Krijimin e Planeve te trajnimit ( TEORI DHE PRAKTIKE )
 • Informimin e punonjesve ne lidhje me Mbrojtjen nga zjarri dhe evakuimin.
 • Trajnimin dhe krijimin e skuadrave zjarrfikse.
 • Perpilimin dhe Hartimin e rregulloreve te brendshme per Mbrojtjen nga zjarri.
 • Trajnimin per menyren e perdorimit te sistemeve te shuarjes se zjarrit qe kompanite disponojne.
 • Perdorimin konkret ne praktike te sistemeve te diktim-sinjalizimit, hidranteve zjarrfiks, fikseve te zjarrit, veshjen e kostumit zjarrdurues etj.
 • Pergatitjen e skemave te evakuimit.
 • Evakuimin e ndertesave.
 • Shpetimin e jeteve ne raste zjarresh dhe emergjencash te tjera.
 • Mbajtjen e proces-verbaleve dhe gjithe dokumentacionit te nevojshem per trajnimet e kryera sipas ligjit
 • Certifikimin e personave qe kryejne kurset e mbrojtjes nga zjarri dhe evakuimit.