Humanic
 • Hartimi dhe përgatitja e dokumentit të vlerësimit të riskut të detajuar për çdo post pune.
 • Trajnimi i të gjithë punonjësve në lidhje me sigurinë në punë, mbrojtjen nga zjarri dhe njohjen me dokumentin e vlerësimit të riskut.
 • Përgatitja e planit të emergjencave.
 • Projektimi  i planeve të shpëtimit sipas standartit ISO 23601:2009 (në formatin A4, A3, A2 ose A1, sipas nevojës).
 • Hartimi i planit të emergjencave për zjarr.
 • Hartimi i këndit të sigurisë.
 • Përgatitja e Rregulloreve të Brendshme të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, (për sigurinë e përgjithshme teknike, mbrojtjen nga zjarri, mbrojtjen nga elektriciteti dhe mbrojtjen nga substancat e rrezikshme).
 • Ngritja dhe trajnimi  i grupit zjarrfikës sipas ligjit MZSH.*niveli fillestar*
 • Organizimi dhe dokumentimi i provave të evakuimit sipas legjislacionit në fuqi.
 • Përgatitja e projekteve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi sipas standartit dhe legjislacionit në fuqi.
 • Konsulenca për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Sigurisë dhe shëndetit në punë.
 • Identifikimi i lëndëve të rrezikshme.
 • Projektimi  i sinjalistikës (së rrezikut, paralajmërimit, detyrimit, informimit, evakuimit dhe mbrojtjes nga zjarri).
 • Ofrimi i sherbimit te Mjekut ndermjetes ne vëndin e punës
 • Organizimi veprimtarisë së sigurisë dhe shëndetit në punë dhe monitorimi ose auditimi.
 • Perpilimi dhe mbajtja e dokumentacionit sipas kërkesave të legjislacionit shqiptar në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.
 • Auditim periodik mbi gjendjen e masave mbrojtëse në punë dhe zbatimin e rregullave të sigurisë dhe shëndetit në punë.
 • Asistencë në fazën e kërkimit, të projektimit dhe ndërtimit të objekteve te te gjitha llojeve dhe shmangien e rreziqeve për aksidente në punë.
 • sigurinë dhe shëndetin në punë.
 • Kontroll periodic i brëndshëm mbi zbatimin e rregullave të sigurisë në punë.
 • Të përgatisë dhe të kërkojë vendosjen në vendet e punës dhe mbi secilën pajisje e makineri tabela paralajmëruese, shenja sigurie, udhëzime e rregulla për mbrojtjen në punë.
 • Zhvillimi i kurseve të trajnimit për informimin e personave, të cilët do të fillojnë punë në ndërmarrje, për rreziqet ndaj të cilave ata mund të ekspozohen në vendin e punës që do caktohen të punojnë si dhe për masat parandaluese dhe mbrojtëse që duhet të merren. Personat e trajnuar pajisen me dëshminë përkatëse të sigurisë e shëndetit në punë.
 • Perditsimi i programit sipas formave dhe llojeve të reja të rrezikut, për sigurinë dhe shëndetin në punë të përshtatur me vendet specifike të punës.
 • Informimi I punonjësve për çdo rrezik në vendin e punës secilit si dhe për masat e sigurisë që duhet të merren për të kontrolluar këto rreziqe dhe për të shmangur pasojat e rrezikshme.
 • Autitimi dhe testimi i sistemeve e mjeteve mbrojtëse dhe ato të shuarjes zjarrit, pajisjet e mjetet e diktim – sinjalizimit.

 • Pregartitja e udhëzimeve  të hollësishme, për të gjithë punonjësit sipas postit te punes.
 • Rrekomandime për punëdhënësin në përshtatjen e vendit të punës kur ekspozimi ndaj agjentëve të rrezikshëm të proceseve apo kushteve të punës përbën një rrezik për sigurinë dhe shëndetin e grave shtatëzana, nëna me fëmijë në gji apo të mitur .